JUDUL BUKU IMPLIKATUR DALAM MEME POLITIK (KAJIAN PRAGMATIK)

Deskripsi :

Implikatur sebagai wujud tuturan yang mempunyai makna terselubung dalam percakapan merupakan bentuk kajian pragmatik. Bidang pragmatik cenderung mengkaji fungsi ujaran atau fungsi bahasa daripada bentuk atau strukturnya. Dengan kata lain, pragmatik lebih cenderung ke fungsionalisme daripada ke formalisme.

Implikatur merupakan bentuk dari tindakan komunikasi yang digunakan penutur dan lawan tutur untuk menyampaikan tuturannya yang mengandung maksud–maksud tertentu dan berbeda dengan struktur bahasa yang digunakan. Dalam suatu tuturan implikatur terdapat implikasi di balik tuturan yang diucapkan. Implikasi dari tuturan itu diharapkan dapat diartikan sendiri oleh lawan tutur meskipun penutur tidak menjelaskan maksud dari tuturan yang sebenarnya.

JUDUL BUKU :
IMPLIKATUR DALAM MEME POLITIK (KAJIAN PRAGMATIK)
PENGARANG :
Rini Afrilesa. J., S.S., M.Hum.
NO ISBN :
978-623-6506-35-6
TAHUN :
2020